ഹജ്ജ് - ഉംറ ഓണ്‍ലൈന്‍ രെജിസ്ട്രേഷന്‍  
         
Name
  Area in Kuwait
v
Place in Kwt
  place india
         
Mobile no
  Email
PP No
  Civil ID No
Trip
v
   
 
 
Save
 
 
   
 
     
 
[Collapse/Expand]
Header
  ഈ സീസണിലെ ഉംറ ട്രിപ്പുകള്‍   
 
Trip Name 
Trip Duration 
Start Date 
End Date 
Trip Ameer 
Available Seats 
Feb 21 to Feb 27 (2017)6 Days21-Feb-201727-Feb-2017Shareef PT0
Mar 22 to Apr 01 (2017)10 Days22-Mar-201701-Apr-2017Mohammed Shibli0
May 01 to May 07 (2017)6 Days01-May-201707-May-2017Siddique Hassan0
Jun 05 to Jun 11 (2017)6 Days05-Jun-201711-Jun-2017Sakkeer Hussain Thuvvur0
Nov 13 to Nov 19 (2017)6 Days13-Nov-201719-Nov-2017Zubair K.A10
Dec 26 to Jan 01 (2017)6 Days26-Dec-201701-Jan-2018Faisal KV48
Mar 21-31 (2018)10 Days21-Mar-201831-Mar-2018Khaleel Rahman41
May 23 to Jun 02 (2018)10 Days23-May-201802-Jun-2018Mohammed Shibli45